Font : Tahoma

3  เมษายน  2555

หัวข้อโครงงาน       สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น

                             Deodorant for Refrigerator
ผู้จัดทำ                

1. เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
2. เด็กหญิงวิชุดา  โฉมห่วง
3.  เด็กชายพิษณุ  ใจเย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา    ครูลัมภู   เขียวเหลือง

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำผงดับกลิ่นในตู้เย็นและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของผงดับกลิ่น โดยมีวิธีการศึกษา คือ  

ตอนที่ 1       จากการศึกษาชนิดของสารกำจัดกลิ่นโดยการ นำสารทั้ง 6 ชนิด ได้แก่    ผงถ่าน ใบชา กาแฟ ขุยมะพร้าว ผงฟู และแกลบข้าว มาทดสอบกำจัดกลิ่นในตู้เย็น พบว่าสารที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด คือ ถ่าน ขุยมะพร้าว และใบชา ตามลำดับ

ตอนที่ 2       จากการนำสารที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกในการกำจัดกลิ่นในตอนที่ 1  มาผสมกัน ในอัตราส่วน 1 : 1  พบว่า สารในสูตรที่ 1 ได้แก่ ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 20 กรัม กำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด รองลงมา คือสูตรที่ 2  ขุยมะพร้าว 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม และ สูตรที่ 3 ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม

ตอนที่ 3         จากการศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น ระหว่าง ผงถ่านกับ ขุยมะพร้าว พบว่าคือ อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น คือ สูตรที่ 2  ใช้ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 30 กรัม
จากการทดลองทั้ง 3 ตอน

สรุป

สรุปได้ว่าสารกำจัดกลิ่นในตู้เย็นที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนของผงถ่านต่อขุยมะพร้าว เป็น 2 : 3

 

 

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
 Budding Wisdom

กลับขึ้นบน