Font : Tahoma

3  เมษายน  2555

 

การใช้สมุนไพรกำจัดกลิ่น

Herbs for Smell Reduction Project

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 2534

โครงงานนี้มุ่งที่จะศึกษาผลของการกำจัดกลิ่นห้องน้ำอันได้แก่ กลิ่นก๊าซแอมโมเนีย (NH3) จากปัสสาวะ หรือกลิ่นก๊าซไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S) ซึ่งเกิดจากแอนาโรบิกแบคทีเรีย โดยใช้สมุนไพรสี่ชนิดคือ ส้มโอ (Citrus maxima Merr) มะกรูด (Citrus hystrix Dc) มะนาว (Citrus lime, Lime) และฝรั่ง (Psidium guajava Lime) โดยผ่านก๊าซที่มีกลิ่นเหล่านี้ลงไปในสมุนไพร

ผลการทดลองพบว่า พืชสมุนไพรที่เหมาะสมในการกำจัดกลิ่นก๊าซแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันคือ

ดังนั้นอากาศจากห้องน้ำหรือจากท่อระบายน้ำที่ผ่านการกำจัดโดยพืชสมุนไพรแล้วจึงมีระดับของก๊าซที่มีกลิ่นคือก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์น้อยลงมาก ทำให้คุณภาพของอากาศในสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ขึ้น

หัวข้อโครงงาน       สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น
ผู้จัดทำ                1. เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
                         2. เด็กหญิงวิชุดา  โฉมห่วง
                         3.  เด็กชายพิษณุ  ใจเย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา    ครูลัมภู   เขียวเหลือง
บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำผงดับกลิ่นในตู้เย็นและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของผงดับกลิ่น โดยมีวิธีการศึกษา คือ  
ตอนที่  1       จากการศึกษาชนิดของสารกำจัดกลิ่นโดยการ นำสารทั้ง 6 ชนิด ได้แก่    ผงถ่าน ใบชา กาแฟ ขุยมะพร้าว ผงฟู และแกลบข้าว มาทดสอบกำจัดกลิ่นในตู้เย็น พบว่าสารที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด คือ ถ่าน ขุยมะพร้าว และใบชา ตามลำดับ
ตอนที่   2       จากการนำสารที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกในการกำจัดกลิ่นในตอนที่ 1  มาผสมกัน ในอัตราส่วน 1 : 1  พบว่า สารในสูตรที่ 1 ได้แก่ ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 20 กรัม กำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด รองลงมา คือสูตรที่ 2  ขุยมะพร้าว 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม และ สูตรที่ 3 ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม
ตอนที่ 3         จากการศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น ระหว่าง ผงถ่านกับ ขุยมะพร้าว พบว่าคือ อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น คือ สูตรที่ 2  ใช้ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 30 กรัม
จากการทดลองทั้ง 3 ตอน สรุปได้ว่าสารกำจัดกลิ่นในตู้เย็นที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนของผงถ่านต่อขุยมะพร้าว เป็น 2 : 3

 

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  "สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้" เป็นผลงานของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้ร่วมกัน
พัฒนาผลงานขึ้นเนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางด้าน
เกษตรจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นพืชสวน พืชไร่  และผลไม้ต่างๆก่อให้เกิดกาก  และขยะมูลฝอย

          ทางกลุ่มจึงมีแนวความคิดที่จะนำกากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่นเปลือกทุเรียน  และ
แกนข้าวโพดนำไปทดลองใช้เพื่อดับกลิ่นเหม็นอับในภาชนะ หรือในตู้เย็น แทนการใช้ถ่านไม้
ซึ่งผลจากการทดลองกากทั้ง 2 ชนิด สามารถดูดซับกลิ่นอับได้ดีเช่นเดียวกับถ่านไม้

          ผู้ที่สนใจจะทดลองทำเอาไว้ใช้ที่บ้าน ลองทำดูนะคะ พวกเรามีวิธีการทำสารดูดกลิ่น
จากเปลือกผลไม้ทีละขั้นตอนให้ได้ลองทำกันดู  ทำแล้วช่วยให้ประหยัด  สร้างรายได้ 
ลดการตัดไม้ทำลายป่า  ลดปริมาณขยะจากผลิตผลทางเกษตรกรรมอีกด้วย 

 

 

 

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
 Budding Wisdom

กลับขึ้นบน